Välkommen till ett nytt läsår!

Information om skolstart och Covid-19

Undervisning sker på plats på skolan under läsår 20/21.

För gymnasiet innebär beslutet att utgångspunkten är att undervisning ska ske på plats i skolan. Förändringen innebär ett upplägg likt det i grundskolan. På så sätt kan lärare och annan personal möta eleverna utifrån deras förutsättningar för att utforma undervisning och andra stödjande insatser som leder till att eleven når målen för sin utbildning.

Det kommer att göras en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt tillgång till handsprit. Klassrum kommer att möbleras luftigt i den mån det är möjligt.

Därutöver kommer skolorna att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Skolans rektor kan vid behov besluta om att viss undervisning kan ske genom fjärrundervisning. Möjligheten ges bland annat om det bedöms skapa bättre förutsättningar för att alla elever ska kunna följa med i undervisningen.

Följande riktlinjer förmedlas till elever vid uppstart. Dessa riktlinjer ska efterlevas.

 • Håll avstånd till varandra. Undvik närkontakt
 • Ha en god handhygien. Använd handsprit eller tvätta händerna ofta. Undvik att röra ögon, näsa, mun.
 • Hosta/nyss i armveck
 • Visa hänsyn och respekt gentemot varandra
 • Träng dig inte fram eller förbi
 • Vistas utomhus på raster
 • Undvik att vistas i stora grupper
 • Stanna hemma vid tecken på sjukdom
 • Elever som kommer sjuka till skolan eller insjuknar under dagen kommer att skickas hem
 • Du ska vara symtomfri i 48 timmar innan du återvänder till skolan.
 • Har du syskon eller annan familjemedlem som är sjuka kan du gå till skolan som vanligt ändå. Var dock uppmärksam på symtom.
 • Vistas ej på skolan innan och efter ordinarie skoltid.
 • Kurator och skolsköterska finns tillgängliga att boka in möten med om du som elever känner oro för Covid-19.

Medicinska elevhälsan om Covid-19

Skolans förhållningssätt bygger på Folkhälsomyndighetens och skolverkets rekommendationer och råd.
Vid förändrade rekommendationer kommer också skolans förhållningssätt att ändras.

 

 

Välkomna till ett nytt läsår och NFU!

Alexander Magnusson

Rektor, NFU