RIKTLINJER FÖR DISTANSUNDERVISNING – NFU

Definition distansundervisning: Skolverket definierar distansundervisning som en interaktiv undervisningsmetod där elev och undervisande lärare är fysiskt åtskilda. Distansundervisning är således en arbetsmetod vars främsta kännetecken är att all undervisning bygger på en interaktion mellan elever och lärare och att läraren inte är fysiskt tillgänglig. I distansundervisning upprätthålls interaktionen mellan elev och lärare genom t.ex. digital kontakt. Med fysiskt åtskilda avses åtskilda i tid eller plats. Om ingen interaktion sker är verksamheten inte att betrakta som distansundervisning utan som självstudier och omfattas därmed inte av den föreslagna definitionen. Olika typer av medier (t.ex. trycksaker, ljudmedier, datorer och nät) utnyttjas för att överbrygga avståndet mellan elever och lärare och för att förmedla kursinnehåll. Någon form av tvåvägskommunikation möjliggörs så att eleven kan initiera eller delta i dialoger.

Lektioner genomförs enligt rådande schema. Samtliga lektionspass ska genomföras. Även stöd och mentorstid.

Elever som är sjuka och ej kan delta i undervisning anmäler frånvaro i Dexter enligt normala rutiner. För omyndig elev anmäler vårdnadshavare.

Lärare rapporterar närvaro på lektioner i Dexter. Form för närvarokontroll bestäms av respektive lärare beroende på kurs, planering och lektionsinnehåll.

Om lärare är sjuk eller ej i tjänst meddelas detta av lärare i Canvas i respektive kurs. Klassen kommer då att meddelas om det finns arbetsuppgifter att arbeta med i lärares frånvaro eller om lektion är inställd.

Skolan kommer att vara bemannad under ordinarie skoltid, så att möjlighet finns att komma i kontakt och få hjälp gällande teknikproblem, datorer, läromedel eller hämta material i skåp. Kontakt sker i första hand med mentor via mail som hänvisar vidare om det behövs.

All övrig kontakt sker via mail, telefon och lärplattform.

Möjlighet finns fortfarande för elever att komma i kontakt med bibliotekarie, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare och elevhälsa. Elever hänvisas till att kontakta dessa grupper via mail, för tidsbokning av digitalt samtal eller telefonsamtal, om svar ej kan ges över mail.

Lärarna kommer att skriva in de tider de är tillgängliga i respektive kurs i Canvas. Utanför ordinarie lektionstillfälle svarar lärare när möjlighet ges. Vänligen respektera lärarnas arbetstider. Distansundervisning innebär ej att lärarna är tillgängliga dygnet runt.

Rektor kommer regelbundet uppdatera elever och vårdnadshavare med information på Canvas.